EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
    Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-EVN ngày 09/12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt mô hình tổ chức và định biên lao động cho Cơ quan Tổng Công ty Phát điện;
    Căn cứ Nghị quyết số 1089/NQ-GENCO3 ngày 11/4/2017 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 về việc kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng Công ty Phát điện 3,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải thể Ban Quan hệ Quốc tế thuộc Tổng Công ty Phát điện 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quan hệ Quốc tế quy định tại Quyết định số 5573/QĐ-GENCO3 ngày 30/11/2016 của Tổng Công ty Phát điện 3 được chuyển cho các đơn vị như sau:
-    Ban Kế hoạch: Thực hiện chức năng quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài và các nhiệm vụ khác không thuộc nhiệm vụ của Văn phòng - Thanh tra Bảo vệ.
-    Văn phòng - Thanh tra Bảo vệ: Thực hiện chức năng hợp tác với các đối tác nước ngoài và các quan hệ quốc tế trong lĩnh vực hành chính quản trị, truyền thông.
Điều 2. Đổi tên Ban Đầu tư - Xây dựng thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban Tổng Công ty Phát điện 3, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng Công ty Phát điện 3 tại các công ty con, công ty liên kết căn cứ Quyết định thi hành./.

Tin cùng chuyên mục

EVNGENCO 3 điều phối Chương trình đào tạo Quản trị nhân sự hiện đại

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự, EVN đã phối hợp cùng với Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội để triển khai chương trình đào tạo Quản trị nhân sự hiện đại cho đội ngũ làm công tác tổ chức và nhân sự với 5 chuyên đề được tổ chức tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam.

Thư cảm ơn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Về việc: Trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, phối hợp và giúp đỡ đối với hoạt động xây dựng Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng, duy trì và phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp