EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
    Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-EVN ngày 09/12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt mô hình tổ chức và định biên lao động cho Cơ quan Tổng Công ty Phát điện;
  Theo đề nghị của Ban TC&NS tại Báo cáo số 11/BC-GENCO3 ngày 09/02/2017 về việc kiện toàn mô hình tổ chức Cơ quan Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban Kiểm soát nội bộ thành Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính (viết tắt là Ban KTGS).
Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính thực hiện chức năng kiểm toán, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản lý điều hành tại Tổng Công ty Phát điện 3 và các đơn vị thành viên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Ông/Bà Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban Tổng Công ty Phát điện 3, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng Công ty Phát điện 3 tại các công ty con, công ty liên kết, Kiểm soát viên của Tổng Công ty Phát điện 3 tại công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và người được Tổng Công ty Phát điện 3 cử tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát tại các công ty cổ phần căn cứ Quyết định thi hành./.

Tin cùng chuyên mục

EVNGENCO 3 điều phối Chương trình đào tạo Quản trị nhân sự hiện đại

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự, EVN đã phối hợp cùng với Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội để triển khai chương trình đào tạo Quản trị nhân sự hiện đại cho đội ngũ làm công tác tổ chức và nhân sự với 5 chuyên đề được tổ chức tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam.

Thư cảm ơn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Về việc: Trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, phối hợp và giúp đỡ đối với hoạt động xây dựng Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng, duy trì và phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp