1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo các tài liệu liên quan đễn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội

2. Quy chế làm việc của Đại hội

3. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

4. Tờ trình thôi tham gia Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023

5. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  6. Danh mục