Công văn giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính Quý I/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP