Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP