Báo cáo tài chính quý 4/2019 Công ty Riêng của Tổng Công ty Phát điện 3