Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP