Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP