Báo cáo tài chính Hợp Nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 của Tổng Công ty Phát điện 3