Quan hệ nhà đầu tư

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

       Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

       Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Tổng Công ty Phát điện 3, cụ thể như sau:

Xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 8, ngày 09/3/2021

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 8, ngày 09/3/2021

Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP năm 2020

             Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo tình hình quản trị của Tổng Công ty năm 2020

Xem thêm