Quan hệ nhà đầu tư

Nghị quyết thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán chênh lệch tỷ giá

    Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin công bố Nghị quyết thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán chênh lệch tỷ giá

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCT

       Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán tiền chênh lệch tỷ giá

Xem thêm

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ của EVNGENCO3 - Quý III 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ của EVNGENCO3 kỳ quý III - 2022

Xem thêm