Quan hệ nhà đầu tư

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty

          Ngày 23/6/2022, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Ban hành lần thứ 6 kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3)

         Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin trân trọng thông báo Điều lệ Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 6 kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3)

Xem thêm

Thông báo về việc miễn nhiệm nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3

      Tổng Công ty Phát điện 3  - Công ty cổ phần xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể như sau:

        Xin xem chi tiết tại đây

Xem thêm