Quan hệ nhà đầu tư

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đổi đăng ký giao dịch Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (MCK:PGV)

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đổi đăng ký giao dịch Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (MCK:PGV)

Xem thêm

Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

        Tổng Công ty Phát điện xin thông báo việc lập sổ đăng ký cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Xem thêm

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

     Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

Xem thêm

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/8/2021

     Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố thông tin đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/8/2021, cụ thể như sau

 

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo  nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020  

Xem thêm