Quan hệ nhà đầu tư

Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

    Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP cụ thể như sau:

Xem thêm

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

  Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cố phần bao gồm các nội dung sau:

Xem thêm