Video Clip

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 14: "GIẢI OAN" CHO NHỮNG DÒNG SÔNG THỦY ĐIỆN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 14: "GIẢI OAN" CHO NHỮNG DÒNG SÔNG THỦY ĐIỆN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 14: TỪ NHÀ ĐÈN ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH HIỆN ĐẠI

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 14: TỪ NHÀ ĐÈN ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH HIỆN ĐẠI

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 13: SỨC SỐNG MỚI CHO ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 13: SỨC SỐNG MỚI CHO ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 13: THỦY ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 13: THỦY ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 12: THỦY ĐIỆN GIẢI CƠN KHÁT MIỀN KHÔ HẠN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 12: THỦY ĐIỆN GIẢI CƠN KHÁT MIỀN KHÔ HẠN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 12: TỪ SÔNG ĐÀ ĐẾN SÊ SAN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 12: TỪ SÔNG ĐÀ ĐẾN SÊ SAN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 11: NƠI HAI DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 11: NƠI HAI DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 11: KHI DÒNG SÊRÊPÔK DỪNG BƯỚC RONG CHƠI

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 11: KHI DÒNG SÊRÊPÔK DỪNG BƯỚC RONG CHƠI

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 10: NGUỒN SÁNG TRÊN 2 DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 10: NGUỒN SÁNG TRÊN 2 DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 10: ONG THỢ CỦA NGÀNH ĐIỆN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 10: ONG THỢ CỦA NGÀNH ĐIỆN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 9: NGUỒN NGUYÊN LIỆU NÀO CHO AN NINH NĂNG LƯỢNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 9: NGUỒN NGUYÊN LIỆU NÀO CHO AN NINH NĂNG LƯỢNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 8: SỨC MẠNH TỪ NGUỒN KHÍ BIỂN KHƠI

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 8: SỨC MẠNH TỪ NGUỒN KHÍ BIỂN KHƠI

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 9: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, TIỀM NĂNG VÀ RÀO CẢN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 9: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, TIỀM NĂNG VÀ RÀO CẢN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 8: NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ, VĨNH TÂN: NGUỒN NĂNG LƯỢNG QUAN TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN MIỀN NAM

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 8: NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ, VĨNH TÂN: NGUỒN NĂNG LƯỢNG QUAN TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN MIỀN NAM

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 7: NGUỒN TÀI  NGUYÊN KHÍ QUAN TRỌNG CHO PHÁT ĐIỆN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 7: NGUỒN TÀI NGUYÊN KHÍ QUAN TRỌNG CHO PHÁT ĐIỆN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 7: XỈ THAN, NGUỒN TÀI NGUYÊN MỚI TRONG XÂY DỰNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 7: XỈ THAN, NGUỒN TÀI NGUYÊN MỚI TRONG XÂY DỰNG

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 6: NHIỆT ĐIỆN THAN, HIỂU ĐÚNG VỀ CÔNG NGHỆ SẠCH

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 6: NHIỆT ĐIỆN THAN, HIỂU ĐÚNG VỀ CÔNG NGHỆ SẠCH

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 6: NHIỆT ĐIỆN THAN, HIỂU ĐÚNG VỀ CÔNG NGHỆ SẠCH

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 6: NHIỆT ĐIỆN THAN, HIỂU ĐÚNG VỀ CÔNG NGHỆ SẠCH

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 5: GỠ KHÓ CHO ĐIỆN GIÓ

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 5: GỠ KHÓ CHO ĐIỆN GIÓ

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 5: ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN MẶT TRỜI, TIỀM NĂNG CÒN BỎ NGỎ

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 5: ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN MẶT TRỜI, TIỀM NĂNG CÒN BỎ NGỎ