Video Clip

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 24: TÌM LẠI DẤU XƯA

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 24: TÌM LẠI DẤU XƯA

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 24: ĐIỆN MẶT TRỜI KHÓ KHĂN CHO LƯỚI ĐIỆN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 24: ĐIỆN MẶT TRỜI KHÓ KHĂN CHO LƯỚI ĐIỆN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 23: THỦY ĐIỆN VIỆT NAM - CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 23: THỦY ĐIỆN VIỆT NAM - CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 23: THỦY ĐIỆN, MẠCH NGUỒN SỰ SỐNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 23: THỦY ĐIỆN, MẠCH NGUỒN SỰ SỐNG

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 22: THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 22: THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 22: PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI: ĐỪNG QUÁ VỘI !

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 22: PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI: ĐỪNG QUÁ VỘI !

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 21: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, CUỘC CHƠI NHIỀU MẠO HIỂM

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 21: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, CUỘC CHƠI NHIỀU MẠO HIỂM

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 21: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 21: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 20: CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN THAN, ĐẨY LÙI THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 20: CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN THAN, ĐẨY LÙI THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 20: XỈ THAN CÓ CÒN LÀ CHẤT THẢI

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 20: XỈ THAN CÓ CÒN LÀ CHẤT THẢI

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 19: XỈ THAN, NGUỒN NGUYÊN LIỆU MỚI CHO XÂY DỰNG

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 19: XỈ THAN, NGUỒN NGUYÊN LIỆU MỚI CHO XÂY DỰNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 19: NHIỆT ĐIỆN THAN - GIẢI PHÁP NÀO CHO MÔI TRƯỜNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 19: NHIỆT ĐIỆN THAN - GIẢI PHÁP NÀO CHO MÔI TRƯỜNG

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 18: ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN XỈ THAN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 18: ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN XỈ THAN

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 18: ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG TÌM MỘT TIẾNG NÓI CHUNG

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 18: ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG TÌM MỘT TIẾNG NÓI CHUNG

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 17: BÊN DÒNG SÔNG THỦY ĐIỆN NƠI NÀY QUÊ MỚI

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 17: BÊN DÒNG SÔNG THỦY ĐIỆN NƠI NÀY QUÊ MỚI

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 17: BUÔN LÀNG MỚI NƠI NHỮNG RẺO CAO

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 17: BUÔN LÀNG MỚI NƠI NHỮNG RẺO CAO

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 16: NGUỒN SÁNG ĐẦU TIÊN Ở NAM TRUNG BỘ

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 16: NGUỒN SÁNG ĐẦU TIÊN Ở NAM TRUNG BỘ

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 16: THỦY ĐIỆN VÌNH SƠN - SÔNG HINH

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 16: THỦY ĐIỆN VÌNH SƠN - SÔNG HINH

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 15: NGƯỜI GIỮ DÒNG ĐIỆN SÁNG MÃI

VTV2 Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 15: NGƯỜI GIỮ DÒNG ĐIỆN SÁNG MÃI

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 15: KÝ ỨC SÔNG ĐÀ TRÊN DÒNG SÊ SAN

HTV9 Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 15: KÝ ỨC SÔNG ĐÀ TRÊN DÒNG SÊ SAN