Tin tức

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 9/2021 của EVNGENCO3 là 2,067 tỷ kWh, đạt 77,73% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 là 22,562 tỷ kWh, đạt 68,98% kế hoạch năm.