Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Xin xem file đính kèm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn