Nghị quyết ĐHĐCĐ lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần diễn ra ngày 17/9/2018 đã biểu quyết thông qua một số nội dung như sau:

Xin xem chi tiết tại đây

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn