Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019

Ngày 20/5/2019, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình với mã chứng khoán là NBP đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Về dự Hội nghị có đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT và lãnh đạo các Ban thuộc Tổng Công ty Phát điện 3), các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) và 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.916.852 cổ phần, chiếm  84,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Ông Tống Đức Chính- Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội


Ông Trịnh Văn Đoàn- TV HĐQT-  Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tại Đại hội này đã biểu quyết thông qua các báo cáo, kế hoạch phương hướng năm 2019 (Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Kế hoạch Quỹ lương, thưởng An toàn điện của người lao động năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;...) và công bố quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT do cổ đông REE thôi đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là Ông Lê Văn Diễn (đại diện cổ đông REE).

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời cơ thuận lợi để tập trung cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, lâu dài, hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc đã phát động thi đua sản xuất thông qua Hội nghị người lao động, cùng với tập thể người lao động đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hài hòa cho tập thể người lao động và các cổ đông.

 

Ông Trương Quốc Phúc- Thành viên HĐQT- Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu tại Hội nghị


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn