Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh

Tuần vừa qua, Chi bộ Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tổ chức buổi tuyên truyền học tập chuyên đề về Bản di chúc và những kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của toàn thể CBCNV Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân.

  

CBCNV Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân tham gia buổi tuyên truyền

Các điều được căn dặn trong Di chúc của Bác là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người; chứa đựng những nội dung cơ bản, giản dị mà súc tích. Những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả trong quá khứ, hiện tại và mai sau.

 


CBCNV Ban quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân chăm chú lắng nghe bài tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là bài học quý báu cho toàn thể CBCNV của Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân học tập và làm theo. Qua buổi tuyên truyền, các CBCNV đã hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc của Di chúc và những lời căn dặn của Bác vô cùng thiết thực, thấu đáo, toàn diện, gắn liền với việc làm của các cấp chính quyền, với mọi tầng lớp nhân dân nói chung và các CBCNV của Ban AVT nói riêng.

Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn