Thông tin nhà đầu tư

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần  xin thông báo Điều lệ của Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 2 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem thêm

Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - Cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Tổng Công ty Phát điện 3  - CTCP xin thông báo kết quả chào bán cổ phiếu công chúng - cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Xem thêm

Công bố thông tin chào bán cổ phần VSH thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 xin công  bố thông tin chào bán cổ phần VSH thuộc sở hữu của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

 

Xem thêm

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty như sau
Xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 7, ngày 17/1/2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 7, ngày 17/1/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Xem thêm

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/1/2020

Xem thêm

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin trân trọng công bố điều lệ của Tổng Công ty ban hành lần thứ 2 ban hành kèm theo Nghị định 10/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xem thêm