Thông cáo báo chí GENCO 3

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021

Trong tháng, các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Sản lượng điện thực hiện tháng 11/2021 của EVNGENCO32,441 tỷ kWh, đạt 88,75% kế hoạch. Nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh COVID-19. Tình hình thủy văn thuận lợi, các nhà máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp huy động theo lưu lượng nước về.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2021 của EVNGENCO3 là 2,453 tỷ kWh, đạt 85,09% kế hoạch. Nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh COVID-19, các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO3 được huy động thấp, thời gian dự phòng dài. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 9/2021 của EVNGENCO3 là 2,067 tỷ kWh, đạt 77,73% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 là 22,562 tỷ kWh, đạt 68,98% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 8/2021 của EVNGENCO 3  1,954 tỷ kWh, đạt 71,29% kế hoạchTrong thángnhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục giảm thấp do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất  tại khu vực miền Nam, các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO 3 được huy động thấpthời gian dự phòng dài.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2021 của EVNGENCO 3  2,574 tỷ kWhđạt 84,12% kế hoạch

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 7/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 6/2021 của EVNGENCO 3  2,745 tỷ kWh, đạt 91,80% kế hoạch

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 6/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 5/2021 của EVNGENCO 3 là 2,799 tỷ kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 là 12,979 tỷ kWh, đạt 40,63% kế hoạch năm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 4/2021 của EVNGENCO 3 là 2,714 tỷ kWh, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 là 10,179 tỷ kWh, đạt 31,86% kế hoạch năm. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 03 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 3/2021 của EVNGENCO 3 là 2,947 tỷ kWh, lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 là 7,465 tỷ kWh, đạt 23,36% kế hoạch năm. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 02/2021 của EVNGENCO 3 là 2,56 tỷ kWh, lũy kế 02 tháng đầu năm 2021 là 4,158 tỷ kWh, đạt 14,14% kế hoạch năm.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn