Thông báo về ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về  ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau

           Xin xem Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh TẠI ĐÂY

            Xin xem Thông báo về ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh TẠI ĐÂY