Quan hệ nhà đầu tư

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ THÁNG 11 NĂM 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo Bản tin nhà đầu tư tháng 11 của Tổng Công ty

Xem thêm

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2020

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty

Xem thêm

Công bố thông tin về nhân sự HĐQT của Tổng Công ty Phát điện 3

Tổng Công ty Phát điện 3  xin Công bố thông tin về nhân sự HĐQT của Tổng Công ty Phát điện 3 từ ngày 01/11/2019 

Xem thêm