Quan hệ nhà đầu tư

Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019
Xem thêm

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đã thực hiện ký kết hợp đồng số 19-01-00317 ngày 15/7/2019 về việc xét soát Báo cáo tài chính ngày 30/6/2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần với Công ty TNHH KPMG

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo các tài liệu, nghị quyết liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty

Xem thêm