Quan hệ nhà đầu tư

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đăng ký mua 100.000 cố phiếu, giá trị giao dịch dự kiến là: 1.000.000.000 đồng để thưởng cho người lao động trong Tổng Công ty.

Xem thêm

Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Báo cáo số 687/BC-GENCO3 ngày 25/3/2022. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ không quá ngày 30/6/2022.

Xem thêm