Quan hệ nhà đầu tư

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Xem thêm

Công bố thông tin chào bán cổ phần VSH thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 xin công  bố thông tin chào bán cổ phần VSH thuộc sở hữu của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

 

Xem thêm

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty như sau
Xem thêm