Quan hệ nhà đầu tư

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI THỜI GIAN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Kế hoạch)

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

      Ngày 17/5/2023, Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023 – 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2022 - Phiên bản Digital

    Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP  công bố báo cáo thường niên năm 2022 phiên bản Digital

Xem thêm