Quan hệ nhà đầu tư

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần  xin thông báo Điều lệ của Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 2 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem thêm

Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - Cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Tổng Công ty Phát điện 3  - CTCP xin thông báo kết quả chào bán cổ phiếu công chúng - cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Xem thêm