Quan hệ nhà đầu tư

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần  xin thông báo Điều lệ của Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 2 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem thêm