Quan hệ nhà đầu tư

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào

        Tổng Công ty Phát điện 3 công  bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào, cụ thể như sau:

 

Xem thêm

Báo cáo tài chính Hợp Nhất quý 3/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính Hợp Nhất quý 3/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm

Báo cáo tài chính Riêng quý 3/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính Riêng quý 3/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm