Quan hệ nhà đầu tư

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Ngày 08/7/2020, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố điều lệ của Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 3 kèm theo Nghị quyết 107/NQ-ĐHCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem thêm