Quan hệ nhà đầu tư

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ THÁNG 5 NĂM 2018

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 14,82 tỷ kWh, đạt 40,77% kế hoạch năm. Trong đó NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMTĐ Buôn Kuốp lần lượt đạt 107% và 129% kế hoạch…

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính  Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3
Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3 (xem chi tiết tại đây)

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3
Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3
Xem thêm