Thông tin nhà đầu tư

Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PVG)

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PVG)

Xem thêm

Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019
Xem thêm

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đã thực hiện ký kết hợp đồng số 19-01-00317 ngày 15/7/2019 về việc xét soát Báo cáo tài chính ngày 30/6/2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần với Công ty TNHH KPMG

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Xem thêm

Giải trình báo cáo tài chính năm 2018

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2018

Xem thêm

Chuyển công ty Nhiệt điện Thái Bình - chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo về việc chuyển công ty Nhiệt điện Thái Bình - chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Xem thêm

Thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty 

Xem thêm

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty như sau:

Xem thêm

Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Xem thêm