Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đổi đăng ký giao dịch Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (MCK:PGV)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Thông báo số 2930/TB-SGDHN ngày 21/9/2021 về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đổi đăng ký giao dịch Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (MCK:PGV).

Thông báo chi tiết TẠI ĐÂY