Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

      Tổng Công ty Phát điện xin thông báo việc lập sổ đăng ký cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

     Chi tiết xin xem tại đây