Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin trân trọng thông báo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty 

Xin xem chi tiết tại đây