Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3

Tổng ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty cụ thể như sau:

Xin xem chi tiết tại đây