Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan

Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Đại hội tổ chức vào ngày 17/9/2018 theo Nghị định số  01/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018. Phụ lục và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Điều lệ) nếu có là một phần không thể tách rời của Điều lệ này

Xem chi tiết tại đây