Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ kỳ quý IV 2022

      Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ kỳ quý IV 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

      Xin xem chi tiết tại đây