Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

      Chi tiết xin xem tại đây