CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các NMĐ trực thuộc khi thay đổi chu kỳ kiểm định thiết bị đo đếm điện năng.

Chi tiết: TẠI ĐÂY