Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCT

        Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán tiền chênh lệch tỷ giá

      Xin xem chi tiết tại đây