CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CSHT DÙNG CHUNG CỦA NMNĐ VĨNH TÂN 4 VÀ NMNĐ VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung của NMNĐ Vĩnh Tân 4 và NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR.

Chi tiết vui lòng xem tại đây