Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

 Xin xem file tại đây