Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

     Tổng Công ty Phát điện 3 xin báo cáo kết đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau

    Chi tiết xin xem tại đây