Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin về Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Xin xem chi tiết tại đây