Thông tin nhà đầu tư

Văn bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình lợi nhuận Quý I/2019 so với Quý I/2018

Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo  văn bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình lợi nhuận Quý I/2019 so với Quý I/2018

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2018

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2018" của Tổng Công ty

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Xem thêm

Giải trình báo cáo tài chính năm 2018

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2018

Xem thêm

Chuyển công ty Nhiệt điện Thái Bình - chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo về việc chuyển công ty Nhiệt điện Thái Bình - chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Xem thêm

Thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty 

Xem thêm

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty như sau:

Xem thêm

Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Xem thêm

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019 do Sở Kế hoạch  và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau:
Xem thêm

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
Xem thêm