Thông tin nhà đầu tư

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty

          Ngày 23/6/2022, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Ban hành lần thứ 6 kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3)

         Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin trân trọng thông báo Điều lệ Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 6 kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3)

Xem thêm

Thông báo về việc miễn nhiệm nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3

      Tổng Công ty Phát điện 3  - Công ty cổ phần xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể như sau:

        Xin xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ của EVNGENCO3

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ của EVNGENCO3

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT

   Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin bất thường về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trương Quốc Phúc

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Số lượng cổ phiếu đã mua: 99.600 cổ phiếu

Xem thêm

Nghị quyết qủa Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Mông Dương.

Thông tin công bố về Nghị quyết của Hội đồng trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Mông Dương.

Xem thêm

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đăng ký mua 100.000 cố phiếu, giá trị giao dịch dự kiến là: 1.000.000.000 đồng để thưởng cho người lao động trong Tổng Công ty.

Xem thêm

Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Báo cáo số 687/BC-GENCO3 ngày 25/3/2022. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ không quá ngày 30/6/2022.

Xem thêm

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ (ngày chốt dữ liệu: 28/22/2022)

Xem thêm