Thông tin nhà đầu tư

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2017

Hoạt động trong ngành Điện chịu tác động của nhiều yếu tố khó dự báo, nhưng trong năm 2017, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan ban ngành, EVNGENCO 3 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. 
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn