Thông tin nhà đầu tư

Nghị quyết thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán chênh lệch tỷ giá

    Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin công bố Nghị quyết thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán chênh lệch tỷ giá

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCT

       Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán tiền chênh lệch tỷ giá

Xem thêm

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ của EVNGENCO3 - Quý III 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ của EVNGENCO3 kỳ quý III - 2022

Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1
 

Xem thêm

Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin về Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Xem thêm

Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Theo đó Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP với tỷ lệ cổ tức bằng tiền: 13% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng). Tổng giá trị tiền dự kiến chi trả cổ tức: 1.460.508.459.800 đồng

Xem thêm

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3

   Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty

          Ngày 23/6/2022, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Ban hành lần thứ 6 kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3)

         Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin trân trọng thông báo Điều lệ Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 6 kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3)

Xem thêm