Thông tin nhà đầu tư

Thư chúc tết gửi Quý cổ đông, Quý đối tác của EVNGENCO3

  Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, Quý đối tác đã đồng hành và hợp tác cùng EVNGENCO3 trong thời gian qua

Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

   Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo tình hình quản trị của Công ty năm 2021

Xem thêm

Thông báo về ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

    Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về  ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quyết định và Thông báo về việc hủy giao dịch đối với cổ phiếu của EVNGENCO3 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quyết định và Thông báo về việc hủy giao dịch đối với cổ phiếu của EVNGENCO3 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Xem thêm

Giấy để nghị hủy đăng ký giao dịch chứng nhận trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

EVNGENCO3 đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giấy đề nghị hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xem thêm

Thông báo về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-SGDHCM ngày 29/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, EVNGENCO3 vừa có Thông báo về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Xem thêm

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc sửa đổi Điều lệ

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện - CTCP  thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo đề nghị của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021, cụ thể như sau:

Xem thêm

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho một số vấn đề, cụ thể như sau:

Xem thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem thêm

Nghị quyết thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo nghị quyết thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại tờ trình số 3159/TTr-GENCO3 ngày 06/11/2021, với những nội dung chính như sau:

Xem thêm