Thông tin nhà đầu tư

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghi quyết HĐQT thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. 

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NHẬN QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc nhận Quyết định số 1815/QĐ-XPHC ngày 27/10/2023 của Cục thuế Doanh nghiệp lớn.

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Xem thêm

CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CSHT DÙNG CHUNG CỦA NMNĐ VĨNH TÂN 4 VÀ NMNĐ VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung của NMNĐ Vĩnh Tân 4 và NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR.

Xem thêm

CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022

Xem thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2023

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Xem thêm

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2023

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Xem thêm