Thông tin nhà đầu tư

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào

        Tổng Công ty Phát điện 3 công  bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào, cụ thể như sau:

 

Xem thêm

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Tổng Công ty

Xem thêm

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Ngày 08/7/2020, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố điều lệ của Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 3 kèm theo Nghị quyết 107/NQ-ĐHCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem thêm

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3

Xem thêm

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần  xin thông báo Điều lệ của Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 2 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem thêm

Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - Cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Tổng Công ty Phát điện 3  - CTCP xin thông báo kết quả chào bán cổ phiếu công chúng - cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Xem thêm