Ngày đăng
5.5 Kế hoạch lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.4 Kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2018 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.3 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 15/06/2019
5. Nội dung chương trình của ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
4.Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
3. Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
2. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
1. Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14/06/2019