Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo các tài liệu, nghị quyết liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn