2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần