Công văn gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2019