Tổng quan về công nghệ Tuabin hơi TC2F40 của MHI

 Contact
 028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn