Công văn về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần  xin thông báo về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

     Xin xem chi tiết tại đây